fbpx

Ministerul Mediului a inițiat procedura de elaborare a noii Strategii de Mediu

Susține Ecopresa, distribuie!

Ministerul Mediului anunță că a început să elaborarea noii Strategii de Mediu pentru următorii zece ani. Mai mulți reprezentanți ai Ministerului Mediului și instituțiilor subordonate, precum și ai mediului academic participă la elaborarea documentului de politici, cu expertize în mai multe domenii. 

Potrivit ministerului, în prima etapă de discuții pe marginea documentului s-au identificat problemele și riscurile din cadrul domeniilor prioritare ale sectorului de mediu:

 • probleme ce țin de cadrul normativ, standarde învechite, tergiversări ale procesului de adoptare a actelor normative, etc (se impune armonizarea legislației de mediu la prevederile directivelor UE)
 • probleme de ordin instituțional (necorespunderea cadrului instituțional cu cerințele și provocările din domeniu), lipsa unui sistem instituțional consolidat pentru implementarea eficientă a cerințelor legislative, fluctuația cadrelor, care determină reducerea gradului de experiență instituțională, precum și a numărului de specialiști în domeniul mediului, etc (necesitatea de a se consolida sistemul instituțional)

Ministerul Mediului anunță că și-a setat, la începutul anului 2022, trei priorități care se vor regăsi în noua Strategie de Mediu: zero deșeuri, utilizarea rațională a apei, împădurirea țării.

Potrivit instituției, au fost identificate mai multe problemele ce țin de calitatea principalelor componente ale mediului (aerului, apei, solului, florei și faunei):

 • degradarea râurilor mici (este necesară reamenajarea râurilor, fâșiilor de protecție)
 • deficiența cooperării transfrontaliere  (arii protejate)
 • deficiențe în procesul de monitorizare (date insuficiente despre calitatea mediului, tăieri ilicite)
 • degradarea și fragmentarea habitatelor (este necesară conservarea biodiversității)
 • degradarea ecosistemelor forestiere (există program de împădurire, este necesară extinderea plantațiilor forestiere pentru sechestrarea carbonului), impactul factorilor antropici și schimbărilor climatice (gestionarea fondului forestier – lipsa asigurării financiare din bugetul de stat este problema de bază)
 • incapacități tehnice în efectuarea lucrărilor silvice, lipsa unor măsuri de reglementare a populațiilor de floră și faună invazive a sistemelor forestiere)
 • dezvoltarea insuficientă a managementului integrat al deșeurilor (terenuri contaminate cu deșeuri, depozitările ilegale de deșeuri, valorificarea redusă, lipsa infrastructurii)
 • managementul durabil al substanțelor chimice (trebuie inițiat un nou Program al substanțelor chimice)
 • lipsa unui sistem de monitorizare, inventariere și control a exploatărilor miniere
 • schimbările climatice este o problemă transversală și omniprezentă, cu impact negativ asupra tuturor ecosistemelor și speciilor.
 • lipsa managementului informațional al datelor de mediu sau insuficiența datelor despre calitatea mediului. Ministerul Mediului și instituțiile sale subordonate dețin un șir de date clasificate pe domenii, unele informații mai sunt stocate pe suport de hârtie și nu sunt puse la dispoziția publicului, este îngreunat schimbul de informații inclusiv în comunicarea interministerială (necesitatea digitalizării, elaborării sistemului informațional automatizat, necesitatea creării unei platforme în domeniul conștientizării despre schimbările climatice, care să integreze linkuri din sistemele existente, cu acces pentru utilizatori generali sau specialiști, inclusiv mediul academic) Accesul la informații este important și pentru educația ecologică.
 • lipsa unui sistem de monitoring integrat de mediu (insuficiența datelor despre calitatea mediului, monitoring-ul cantitate-calitate (ape, aer, biodiversitate)
 • aspectele economice în domeniul mediului. Problemele financiare sunt principalele impedimente în desfășurarea activităților legate de protecția mediului. Lipsa stimulentelor financiare, ineficiența stimulentelor economico-fiscale, neconformarea unor agenți economici la cerințele de mediu, taxele de mediu nejuste, FEN necesită reformare, sunt doar câteva dintre problemele evidențiate ce trebuie soluționate prin acțiuni concrete.
 • degradarea solurilor în urma activităților economice este la fel una din problemele transversale, condiționate de toate celelalte probleme expuse. Problema solului este integrată în problema deșeurilor și a împăduririi. Este necesară reevaluarea terenurilor degradate, ce nu mai pot fi utilizate în scopuri agricole, pentru restabilirea pădurilor, crearea perdelelor forestiere riverane, îmbunătățirea calității solului și refacerea ecologică a terenurilor degradate, afectate de alunecări de teren și alte cauze.

Echipa de lucru coordonată de Secretarul de Stat, Iordanca-Rodica Iordanov și-a profilat sarcinile pentru următoarele etape de elaborare a noii strategii, evidențiind necesitatea promovării economiei verzi și durabile la scară națională, pentru creșterea oportunităților economice.

Elaborarea noii Strategii de Mediu presupune un proces amplu de documentare, consultări, expertize, cu organizarea mai multor ședințe a grupului de lucru, care va dezvolta, conform regulilor de elaborare a documentelor de politici, textul viitoarei strategii, ce urmează să fie definitivat până în toamna anului curent.

Ministerul Mediului al Republicii Moldova este asistat în procesul dat de experți din cadrul Asociației Obștești EcoContact, în cadrul proiectului „O Justiție verde pentru un mediu protejat și Comunități durabile în R. Moldova”, susținut de Ambasada Suediei. La elaborarea noii strategii se va ține cont de experiența instituțiilor de mediu din statele membre ale UE. Cadrul normativ va fi armonizat cu prevederile directivelor Uniunii Europene din Acordul de Asociere, prin promovarea economiei verzi, accentele fiind puse pe implementarea priorităților si obiectivelor Pactului Verde European (EU Green Deal), lansat de Comisia Europeană ca principalul motor al strategiei sale de creștere economică.

Actuala Strategie de Mediu expiră în 2023.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu