fbpx

ANRE lansează recepționarea cererilor pentru proiectele ce țin de utilizarea surselor regenerabile de energie

 ANRE lansează recepționarea cererilor pentru proiectele ce țin de utilizarea surselor regenerabile de energie

Danemarca. Turbine eoliene offshore având în spate aeroportul din Copenhaga Foto: Guliver/GettyImages

Susține Ecopresa, distribuie!

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță deschiderea procedurii de recepționare a cererilor de confirmare a statutului de producător eligibil și de repartizare a cotelor pentru energia electrică la tarife fixe produsă din surse regenerabile de energie, după cum urmează:

– începând cu 1 aprilie 2022 pentru solicitanții cu proiecte care au la bază surse regenerabile din categoria celor nonintermitente (biomasă, biogaz, singaz și hidro);
– din 8 aprilie 2022 – solicitanții cu proiecte care au la bază energia eoliană și
– din 15 aprilie 2022 – solicitanţii cu proiecte care au la bază energia solară.

În conformitate cu prevederile legale din domeniu, la 25 februarie curent ANRE a aprobat tarifele fixe și prețurile plafon pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie. Limita, cotele maxime de capacitate pe fiecare categorie și tehnologie în parte au fost aprobate anterior prin Hotărârea Guvernului nr. 401 din 08.12.2021.

Astfel, ANRE va confirma statutul de producător eligibil nediscriminatoriu și în limita cotelor stabilite de Guvern și anume:

 •  pentru instalații eoliene în limita cotei de 15 MW, dintre care:
  – instalații eoliene mari – 12 MW;
  – instalații eoliene mici – 3 MW;
 •  pentru instalații solare PV în limita cotei de 70 MW, dintre care:
  – instalații PV montate pe clădiri – 50 MW;
  – nstalații PV diferite decât cele montate pe clădiri – 20 MW;
 • pentru instalațiile de cogenerare pe bază de biogaz în limita cotei de 100 MW, dintre care:
  – unităţi în cogenerare pe bază de biogaz (produs prin valorificarea potenţialului energetic al dejecţiilor animaliere, deşeurilor zootehnice, deşeurilor agricole, culturilor agricole, plantelor energetice, deşeurilor industriei alimentare, inclusiv a amestecului dintre acestea) – 45 MW;
  – unităţi în cogenerare pe bază de biogaz produs prin valorificarea deşeurilor municipale solide – 45 MW;
  – unităţi în cogenerare pe bază de biogaz produs prin valorificarea deşeurilor municipale lichide/ape reziduale – 10 MW;
 • pentru instalațiile de cogenerare pe bază de singaz în limita cotei de 15 MW;
 • pentru instalații de cogenerare utilizând arderea directă în limita cotei de 30 MW;
 • pentru instalații hidro în limita cotei de 5 MW.

Procedura de depunere a cererii și confirmare a statutului de producător eligibil se va desfășura în strictă conformitate cu Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil (în continuare – Regulamentul) și în baza principiului „primul venit, primul servit”.

Actele necesare a fi anexate la cererea tipizată pentru confirmarea statutului de producător eligibil sunt următoarele:

 1. avizul de racordare eliberat de operatorul de sistem la reţeaua electrică a căruia urmează să fie racordată centrala electrică (în cazul centralei electrice ce urmează a fi construită) sau actul de corespundere eliberat de organul de supraveghere energetică de stat (în cazul centralei electrice pusă în funcțiune);
 2. copia actului care atestă dreptul de proprietate/superficie a terenului sau construcției unde este/urmează a fi construită centrala electrică a solicitantului;
 3. copia actului care atestă faptul depunerii garanției pentru participare. Mărimea garanției constituie 0,2% de la valoarea estimată a investiției. Spre exemplu, pentru o centrală fotovoltaică cu o capacitate de 1 MW (montată pe clădire), valoarea garanției de participare constituie 32 300 lei;
 4. declarația pe proprie răspundere privind respectarea condițiilor stabilite de art. 36 alin. (51) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, depusă de către întreprinzătorul individual sau administratorul/administratorii persoanei juridice pentru care se solicită confirmarea statutului de producător eligibil, conform formularului stabilit în Anexa nr.2 a Regulamentului;
 5. informaţia adiţională despre solicitantul care a depus cerere pentru confirmarea statutului de producător eligibil, conform formularului stabilit în Anexa nr.3 a Regulamentului;
 6. copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 7. în cazul centralelor electrice puse în funcțiune – documente confirmative privind data fabricării echipamentului utilizat la construcţia centralei.

Dacă cererea pentru confirmarea statutului de producător eligibil nu corespunde cerinţelor prevăzute în Regulament, solicitantul este în drept să completeze cererea cu informațiile/documentele lipsă în termen de 3 zile lucrătoare din momentul depunerii cererii, în caz contrar cererea şi actele anexate nu se examinează şi se restituite solicitantului.

În condițiile în care există mai mulți doritori pentru depunerea cererilor de obținere a statutului de producător eligibil pentru una și aceeași tehnologie și ANRE este în imposibilitatea stabilirii ordinii de înscriere în registru, aceasta se va realiza imediat prin procedura de tragere la sorți. Fiecare participant va extrage pe rând, câte un plic sigilat, în care se vor regăsi fișe cu cifre arabe. Astfel, ordinea de verificare a cererilor pentru confirmarea statutului de producător eligibil va fi crescător, conform numerelor extrase în procedura de tragere la sorți.

Ulterior înscrierii în Registrul corespondenței de intrare în termen de 30 zile ANRE, de comun cu instituțiile guvernamentale de resort, va demara procedura de verificare a documentelor anexate și conformitatea declarațiilor depuse.

În limita cotelor de capacitate și pentru fiecare tehnologie și solicitant în parte, ANRE va emite Hotărâri privind acordarea statutului de producător eligibil, care vor fi valabile din momentul depunerii garanțiilor de bună execuție în mărime de 2% de la valoarea estimată a proiectului.

Garanția de participare se depune doar de către solicitant în contul bancar al Agenției, cuantumul acesteia fiind determinat în funcție de tehnologie și capacitatea electrică a instalației de producere (a se consulta Anexa nr. 2 la Hotărârea ANRE nr. 76 din 25 februarie 2022).

În final, este de notat că procesul de examinare a cererilor va fi asigurat de un grup de angajați ai ANRE, cu asistența unor reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale. Reprezentanții societății civile pot participa la procesul de depunere a cererilor prin notificarea prealabilă a acestora la e-mail: anre@anre.md.

Informații suplimentare și clarificările de rigoare pot fi obținute la sediul ANRE sau la numerele de tel.(022) 823 907 și (022) 823 934.

Digiqole ad
Susține Ecopresa, distribuie!