fbpx

Autoritățile de mediu au elaborat un regulament care prevede gestionarea uleiurilor uzate

 Autoritățile de mediu au elaborat un regulament care prevede gestionarea uleiurilor uzate
Susține Ecopresa, distribuie!

Autoritățile de mediu au elaborat un proiect de regulament prin care va fi reglementat procesul de colectare și reciclare a uleiurilor uzate de pe piață. Proiectul regulamentului, care a fost supus consultărilor publice, prevede întregul proces de „viață” al uleiurilor de la importarea lor până la reciclare. Astfel, producătorii de uleiuri vor trebui să asigure gestionarea corespunzătoare a cantităţilor şi tipurilor de uleiuri uzate rezultate din uleiuri introduse pe piață, inclusiv să acopere costurile ce rezultă din colectarea separată și transportarea uleiurilor uzate, evidența/raportarea, informarea utilizatorilor finali.

Ca urmare, prin intervenția propusă se va asigura transpunerea în totalitate a acquis-ului comunitar în domeniu în legislaţia naţională și va determina elaborarea instrumentelor normative necesare pentru reglementarea gestionării uleiurilor uzate, contribuind direct la procesul de decarbonizare prin reducerea cantității de deșeuri eliminate prin depozitare cu posibilitatea de valorificare energetică a acestora, conform principiilor economiei circulare.

Prin adoptarea prezentului act normativ se va asigura reglementarea monitorizării și controlul operațiunilor de colectare, transportare, tratare și export a uleiurilor uzate, se va contribui, pe de o parte, la reducerea riscurilor potențial grave pentru sănătatea umană și mediul înconjurător care rezultă din deversarea ilegală în apă sau sol sau recuperarea energiei prin arderea deșeurilor de uleiuri uzate, iar pe de altă parte, la eliminarea treptată a pieței ilegale a uleiurilor uzate a căror utilizare generează un impact negativ asupra sănătăţii populaţiei şi mediului. Implementarea prevederilor Regulamentului va contribui la crearea unui sistem funcțional de control și monitoring la nivel național a tuturor producătorilor de uleiuri prin înregistrarea acestora în Lista producătorilor și, prin urmare, la scăderea volumului total de deșeuri periculoase gestionate necorespunzător și nemijlocit micșorarea suprafeței de teren și ape contaminate”, se spune în nota informativă a documentului.

Prin reglementările propuse se urmărește ca toți producătorii, distribuitorii, consumatorii și agenții economici implicaţi în ciclul de viaţă a uleiurilor să întreprindă măsurile necesare pentru a optimiza colectarea separată a uleiurilor uzate, tratarea și reciclarea corespunzătoare a acestora în corespundere cu prevederile ierarhiei deșeurilor. Actul normativ stabileşte aplicarea principiului „poluatorul plăteşte” şi a mecanismului de responsabilitate extinsă a producătorului (REP), cu obligații clare privind introducerea pe piaţă a uleiurilor şi a unor reguli specifice privind colectarea, tratarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor de uleiuri uzate, în special, pe interzicerea introducerii pe piață a uleiurilor ce conțin substanțe chimice periculoase.

Potrivit autorilor, un avantaj economic important rezultat prin aprobarea proiectului de Regulament este promovarea reciclării/regenerării uleiurilor uzate la nivel național. Experiența țărilor europene confirmă că obiectivele stabilite de reciclare pentru uleiurile uzate contribuie la reducerea importurilor de țiței. De fapt, 70% ulei de bază poate fi recuperat din uleiurile lubrifiante uzate. Un litru de ulei de bază poate fi obținut și prin rafinarea a aproximativ 100 litri de țiței. Având în vedere cele două procese, re-rafinarea unui baril de uleiuri uzate economisește aproximativ 100 de barili de țiței importați.

Regulamentul îl puteți consulta aici.


Susține Ecopresa, distribuie!

Ana Raileanu